Genveje


Afgangsprojekt

Afgangsprojektmodulet gennemføres på åbne hold, hvor ledere og medarbejdere fra KK studerer sammen med ledere og medarbejdere fra andre organisationer. 

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at træffe beslutninger og handle reflekteret og velbegrundet i forhold til komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i din egen ledelsespraksis. Det skal ske på baggrund af viden og indsigt, der er analytisk underbygget og metodisk funderet. 

Afgangsprojektet fungerer som en syntese af de ledelsesmæssige temaer, der gennem  uddannelsen har været centrale for dig – i såvel teori som praksis.  Du arbejder på den baggrund i afgangsprojektet med en selvvalgt aktuel problemstilling eller udfordring fra din praksis i KK. 

Modulet indeholder tre hovedaktiviteter:

  • Undersøgelser, empiriindsamling og afprøvninger i egen organisation
  • Undervisning med fokus på undersøgelsesmetoder, dataproduktion/empiriindsamling og analyse
  • Vejledning med fokus på dit arbejde med den valgte problemstilling og afgangsprojekt.  

Modulet indeholder følgende hovedtemaer: 

  • Valg af relevant ledelsesfaglig problemstilling fra egen organisatoriske kontekst
  • Videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver til belysning af den ledelsesmæssige problemstilling
  • Strategiske perspektiver på den ledelsesmæssige problemstilling

Praktisk tilrettelæggelse:

Modulet er tilrettelagt med fem undervisningsdage afviklet som fire undervisningsdage á seks timer, en halv introduktionsdag forud for selve forløbet samt en halv dag med fokus på eksamensstrategi efter afleveringen af det skriftlige projekt. Desuden tilbydes hver deltager vejledning til afgangsprojektet i et omfang af samlet 10 timer. Ledere og medarbejdere fra KK får tilbud om organisering i særlige studiegrupper i forbindelse med afgangsprojektet og har mulighed for at få tildelt vejledere fra et særligt vejlederkorps, der har kendskab til KK.

Eksamensform:

Eksamen er en kombinationsprøve bestående af en skriftlig projektopgave og en mundtlig eksamen på baggrund af projektopgaven.Den skriftlige projektopgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Projektopgaven skal fylde min. 40 og maks. 60 normalsider, hvis den udarbejdes individuelt. Opgaven kan udvides progressivt hvis flere deltagere afleverer i gruppe. Projektopgavens problemformulering skal være relateret til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for studiets fagområder i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Den skriftlige opgave følges af en mundtlig eksamen. Der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Den mundtlige eksamen har en varighed på en time ved en studerende. 

Priser

Grundmoduler

KK betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne.
Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig grundmoduler. 
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris: 
kr. 11.940

Valgmoduler
Pr. modul kr. 5.900

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 7.800

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 10.800 

Proceslederforløb:
kr. 19.600

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500 

Afgangsprojekt
kr. 14.200

Kontakt Studieservice

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

 

Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tilmelding og information

Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 14.200,-